upgrade

Upgrade oplossingen van bestaande regelinstallaties

Een goed werkende regelinstallatie is een onmisbare schakel in het efficiënt gebruiken van elk type gebouw. Naast realisatie en handhaving van het gewenste binnenklimaat, draagt een goed functionerende regelinstallatie ook bij aan het welzijn en de productiviteit van de gebruikers. Het is echter de vraag of regelinstallaties die 10, 15 jaar of nog langer geleden zijn ontworpen en geïnstalleerd nog voldoen aan de huidige eisen die aan gebouwen worden gesteld. Het uitvoeren van een upgrade aan bestaande regelinstallaties biedt vaak de uitkomst.

Wijzigingen in gebruik

De bedrijfsprocessen en manier van werken van de gebruiker - en daarmee het gebruik van het gebouw - kunnen met de tijd wijzigen. Dit betekent dat de installaties niet meer aansluiten op de huidige eisen. Het komt ook voor dat installaties qua instellingen niet meer voldoen aan het huidige pakket van eisen.

Installaties die niet regelmatig worden onderhouden, niet worden voorzien van de benodigde (software) updates en niet worden aangepast aan het veranderende gebouwgebruik gaan (ongemerkt) steeds meer energie gebruiken. De energietransitie en nieuwe wet- en regelgeving verplichten gebouweigenaren en -gebruikers om zo efficiënt mogelijk met het gebruik van energie om te gaan.

De gevolgen van een niet-goed werkende regelinstallatie

Een verouderde, niet-goed werkende regelinstallatie die bovendien niet meer is afgestemd op de gebruiker heeft grote nadelige gevolgen, onder meer op het gebied van:

ENERGIEGEBRUIK
Zowel door verouderde, niet-gekalibreerde, regelapparatuur en opnemers als een niet meer op het werkelijke gebruik afgestemde systeemwerking en de integratie van de verschillende onderdelen is het energiegebruik 20 - 30% hoger dan noodzakelijk.

COMFORT
Een niet-goed werkende installatie geeft verstoringen van het functioneren met gebruikersklachten als gevolg (denk aan koude-, warmte- en tochtklachten), waardoor de productiviteit van medewerkers 3 - 7 % afneemt.

CONTINUÏTEIT
Oudere installaties krijgen te maken met uitval van componenten, waardoor de continuïteit steeds verder onder druk komt te staan.

VEILIGHEID
Ten tijde van de installatie was er nog weinig bekend over de noodzaak van digitale veiligheid, veel systemen zijn zonder goede beveiligingsmaatregelen op het openbare internet aangesloten.

Vervangen of upgraden?

Ondanks de leeftijd van de gehele regelinstallatie en de apparatuur waaruit deze is opgebouwd, is het bijna nooit noodzakelijk om de hele installatie integraal te vervangen. De regelapparatuur en systemen die HC RT de afgelopen 85 jaar heeft geïnstalleerd hebben als belangrijk kenmerk dat deze bijzonder robuust zijn.

NIET ALLES VERVANGEN
Dit betekent dat over het algemeen de infrastructuur, bekabeling, regelkasten, corrigerende organen et cetera niet vervangen hoeven te worden. Bij een upgrade wordt de regelapparatuur vervangen en de software-applicaties aangepast aan de huidige stand van zaken. Een aantal producten zal worden getest om vast te stellen of deze nog goed werken, dit betreffen met name de opnemers (temperatuur, rv, druk et cetera) en de motoren van corrigerende organen. Daarnaast adviseert HC RT over het eventueel plaatsen van extra opnemers om het rendement en de efficiëntie van de installaties verder te verbeteren. Upgraden is dus zowel uit financieel als organisatorisch oogpunt vaak aanzienlijk aantrekkelijker.

Voordelen van upgraden

Het upgraden van regelinstallaties, in plaats van deze te vervangen, heeft grote voordelen:

  • Prijs: door hergebruik van veel materiaal valt de prijs tot 40% lager uit dan bij volledige vervanging.
  • Duurzaam: door nieuwe en efficiënte regelapparatuur, opnemers, regelstrategieën en dataverwerking zal het energiegebruik tot 30% afnemen.
  • Circulair: de bestaande infrastructuur wordt zoveel mogelijk hergebruikt en “oude” regelapparatuur wordt gedemonteerd en nagenoeg volledig gerecycled.
  • Minimale verstoring: doordat de bestaande infrastructuur in stand blijft, merken de gebouwgebruikers (nagenoeg) niets van de upgrade.
  • Gefaseerde uitvoering: dit wordt mogelijk gemaakt door de volledige backward comptabiliteit van alle acht systeemgeneraties sinds 1984.
  • Meerjaren budget: door gebruik te maken van een gefaseerde uitvoering is het mogelijk verbouwingsbudgetten over meerdere jaren te verdelen.
  • Snel: doordat de bestaande infrastructuur in stand blijft, kunnen componenten snel worden verwisseld en weer inbedrijf worden gesteld.
  • Efficiënt: doordat bestaande software wordt geüpgraded naar de laatste stand van zaken.
We helpen u graag verder!

Op zoek naar meer informatie?

Wilt u meer weten over onze regeltechnische of Smart Building oplossingen? Neem vrijblijvend contact met ons op!

contact